Khai Thị Số 78 – Vô thường đến trở tay sẽ không kịp
04/06/2018
Khai Thị Số 76 – Trồng nhân thiện thì được thiện quả
04/06/2018

Khai Thị Số 77 – Làm thế nào để siêu độ người thân