Khai Thị Số 2 – Vì sao niệm câu A Di Đà Phật lại an vui như vậy
04/06/2018
52. PHÁT SÁCH Ở CHÙA MỄ XÁ, T.HƯNG YÊN
05/06/2018

Khai Thị Số 1 – Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh mới được độ