02/12/2017

Huệ Viễn Đại Sư – Liên Tông Sơ Tổ

Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh […]
02/12/2017

Thiện Ðạo Ðại Sư – Liên Tông Nhị Tổ

Thiện Ðạo đại sư, người đời nhà Ðường, chưa am tường được xuất xứ. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân […]
02/12/2017

Thừa Viễn Ðại Sư – Liên Tông Tam Tổ

Thừa Viễn đại sư, người đời Ðường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, ngài theo […]
02/12/2017

Pháp Chiếu Ðại Sư – Liên Tông Tứ Tổ

Pháp Chiếu đại sư, chưa rõ là người bậc thế nào? Trong năm Ðại Lịch thứ hai đời nhà Ðường, […]
02/12/2017

Thiếu Khang Ðại Sư – Liên Tông Ngũ Tổ

Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Ðường, ở vùng núi Tiên Ðô xứ Tấn Vân. Từ buổi […]
02/12/2017

Diên Thọ Ðại Sư – Liên Tông Lục Tổ

Diên Thọ đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Ðường. Lúc thiếu thời, […]
02/12/2017

Tỉnh Thường Ðại Sư – Liên Tông Thất Tổ

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Ðường. Khi lên bảy, […]
02/12/2017

Liên Trì Ðại Sư – Liên Tông Bát Tổ

Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân […]
02/12/2017

Ngẫu Ích Ðại Sư – Liên Tông Cửu Tổ

Trí Húc Ðại Sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô Huyện. Thân phụ thọ trì […]
02/12/2017

Hành Sách Ðại Sư – Liên Tông Thập Tổ

Hành Sách Ðại Sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão […]
02/12/2017

Thật Hiền Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhất Tổ

Thật Hiền Ðại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. […]
02/12/2017

Triệt Ngộ Ðại Sư – Liên Tông Thập Nhị Tổ

Tế Tỉnh Ðại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Ðường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong […]
02/12/2017

Ấn Quang Ðại Sư – Liên Tông Thập Tam Tổ

Ấn Quang Ðại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, […]
02/12/2017

Hoằng Nhất Thượng Nhân Lão Pháp Sư lược truyện

Thượng Nhân là người huyện Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang, sanh năm 1880. Ngài họ Lý, tên Quảng Hầu, hiệu […]
02/12/2017

Hòa Thượng Quảng Khâm

Hòa-Thượng Quảng-Khâm sinh vào đời nhà Thanh, năm Quang-Tự thứ 18 (1892). Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn-Lai, quê […]
02/12/2017

Vô Nhất Ðại Sư Thích Thiền Tâm lược truyện

Nam mô Hương Nghiêm Tịnh Viện, Hương Quang Tịnh Thất, Phương Liên Tịnh Xứ đường thượng Tam Tạng Pháp Sư […]
02/12/2017

Lược truyện Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư (1884-1965)

Lão cư sĩ Hạ Kế Tuyền, tự Phổ Trai, hiệu Cừ Viên; khi tỵ nạn tại Nhật Bản, lấy tên […]
02/12/2017

Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ lược truyện

Trong các vị cư sĩ hữu danh, thạc đức cận đại của Trung Hoa, ngoài những vị như Lý Bỉnh […]
02/12/2017

Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ lược truyện

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Hư hay Tuyết Tăng; người thành phố Tế Nam tỉnh […]