Khai Thị Số 5 – Sự thù thắng của việc Lạy Phật
04/06/2018
Khai Thị Số 3 – Mười sáu chữ này đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi
04/06/2018

Khai Thị Số 4 – Tất cả chỉ là ảo mộng