26/05/2018

Niệm Phật Pháp Yếu

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách tại đây
02/01/2018

Niệm Phật chuyển hoá tế bào ung thư

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách tại đây
22/12/2017

Chủ động cái chết

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách tại đây
22/12/2017

Chết và Tái Sinh

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách tại đây
01/12/2017

Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa Kinh) Hoặc Down Kinh tại đây
01/12/2017

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa Kinh) Hoặc Down Kinh tại đây
29/11/2017

Kinh niệm Phật Ba La Mật

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa sách) Hoặc Down sách tại đây