Khai Thị Số 13 – Nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ quỷ thì liền làm quỷ
04/06/2018
Khai Thị Số 11 – Dụng công niệm Phật & Sự cảm ứng Phật Bồ Tát
04/06/2018

Khai Thị Số 12 – Tham lam là bệnh nặng nghiêm trọng trong Tam Độc