Tờ Di Chúc

Kính thưa quý bạn, đây là tờ di chúc mà chúng tôi cảm thấy là có đầy đủ tất cả chi tiết cho một người muốn được an toàn để về cõi Phật A Mi Đà. Tất cả chúng ta ai cũng cần phải có và chuẩn bị cho mình trước. Vì vậy chúng tôi thỉnh về đây để cho quý bạn download xuống làm sẵn di chúc cho mình, cho người thân và in ra nhiều tờ để phát cho bạn đồng tu, để giúp cho mọi người cùng được bình yên trong giờ phút cuối. Dưới đây là tờ di chúc bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi loại có 2 trang).

10/12/2017

Living Will

Download
08/12/2017

Tờ di chúc

Tải về tại đây