Khai Thị Số 77 – Làm thế nào để siêu độ người thân
04/06/2018
Khai Thị Số 77 – Thường nghĩ đến chữ Chết thì liền khấn thiết niệm Phật
04/06/2018

Khai Thị Số 76 – Trồng nhân thiện thì được thiện quả