Khai Thị Số 8 – Sát sanh cúng tế khi người thân chết, chính là hại người đã mất
04/06/2018
Khai Thị Số 6 – Cảm ứng hào quang trong pháp hội, trong đạo tràng?
04/06/2018

Khai Thị Số 7 – Chúng ta phải nên khiếp sợ 3 đường ác