Khai Thị Số 79 – Ba đời chư Phật đều phải tu pháp Căn bản này
04/06/2018
Khai Thị Số 77 – Làm thế nào để siêu độ người thân
04/06/2018

Khai Thị Số 78 – Vô thường đến trở tay sẽ không kịp