Khai Thị Số 4 – Tất cả chỉ là ảo mộng
04/06/2018
Khai Thị Số 2 – Vì sao niệm câu A Di Đà Phật lại an vui như vậy
04/06/2018

Khai Thị Số 3 – Mười sáu chữ này đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi