Khai Thị Số 48 – Tin sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm
04/06/2018
Khai Thị Số 46 – Từ bi đa họa hại, Phương tiện xuất hạ lưu
04/06/2018

Khai Thị Số 47 – Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng đến như vậy