Khai Thị Số 47 – Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng đến như vậy
04/06/2018
Khai Thị Số 45 – Mở rộng tâm lượng
04/06/2018

Khai Thị Số 46 – Từ bi đa họa hại, Phương tiện xuất hạ lưu