Khai Thị Số 49 – Không vãng sanh thì nhất định đọa tam ác đạo
04/06/2018
Khai Thị Số 47 – Thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng đến như vậy
04/06/2018

Khai Thị Số 48 – Tin sâu nguyện thiết chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm