Khai Thị Số 77 – Thường nghĩ đến chữ Chết thì liền khấn thiết niệm Phật
04/06/2018
Khai Thị Số 73 – Một mặt niệm Phật, một mặt tăng trưởng ái căn sanh tử
04/06/2018

Khai Thị Số 74 – Phật Pháp và sự chuyển đổi vận mạng