Khai Thị Số 72 – Sanh tử tâm thiết
04/06/2018
Khai Thị Số 70 – Tánh tương cận, tập tương viễn
04/06/2018

Khai Thị Số 71 – Không nên đem tội lỗi, phải quấy người khác để vào tâm