Khai Thị Số 73 – Một mặt niệm Phật, một mặt tăng trưởng ái căn sanh tử
04/06/2018
Khai Thị Số 71 – Không nên đem tội lỗi, phải quấy người khác để vào tâm
04/06/2018

Khai Thị Số 72 – Sanh tử tâm thiết