Khai Thị Số 32 – Lục độ Ba La Mật
04/06/2018
Khai Thị Số 30 – Tâm bình đẳng chính là tâm Phật
04/06/2018

Khai Thị Số 31 – Tất cả khổ đau cũng từ một chữ Tham