Khai Thị Số 33 – Niệm Phật là thâm diệu thiền
04/06/2018
Khai Thị Số 31 – Tất cả khổ đau cũng từ một chữ Tham
04/06/2018

Khai Thị Số 32 – Lục độ Ba La Mật