Khai Thị Số 18 – Tốn người lợi mình chính là ác
04/06/2018
Khai Thị Số 16 – Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật mà thành Phật
04/06/2018

Khai Thị Số 17 – Vì sao niệm Phật, vẫn bị quả báo địa ngục