Khai Thị Số 17 – Vì sao niệm Phật, vẫn bị quả báo địa ngục
04/06/2018
Khai Thị Số 15 – Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm niệm đến minh tâm kiến tánh
04/06/2018

Khai Thị Số 16 – Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật mà thành Phật