HOẰNG PHÁP GIEO CHỦNG TỬ A MI ĐÀ PHẬT
23/01/2018
Ý NGHĨA KIM CANG DIỆU THIỀN
23/01/2018

Ý NGHĨA GIEO CHỦNG TỬ A MI ĐÀ PHẬT

(Bài này trích ra từ cuốn sách “ Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP” của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).

 

Ở đây, chúng tôi xin phân tích tóm gọn về ý nghĩa gieo chủng tử để quý bạn không còn nghi ngờ và thắc mắc. Đa số chúng ta vẫn còn thắc mắc rằng: Nếu ai cũng có sẵn chủng tử Phật tánh A Mi Đà rồi thì chúng ta cần gì phải đi gieo chủng tử A Mi Đà vào tâm của chúng sanh.

Kính thưa quý bạn! Tuy chúng ta ai cũng có sẵn chủng tử Phật tánh A Mi Đà (tức là hạt giống A Mi Đà), nhưng tiếc rằng chúng ta không biết hoặc không chịu trồng hạt giống A Mi Đà đó vào mảnh đất Diệu tâm của mình. Cũng như ta có hạt giống cam ở trong tay, mà không chịu trồng nó xuống đất thì ta mãi mãi sẽ không có quả cam để ăn. Nếu ta có sẵn chủng tử A Mi Đà ở trong tâm, mà không chịu trồng nó vào miếng đất Diệu tâm của mình, thì ta mãi mãi sẽ không thành Phật A Mi Đà. Cho nên có chủng tử A Mi Đà là một chuyện, mà gieo được chủng tử A Mi Đà vào Diệu tâm của mình lại là một chuyện khác, xin quý bạn chớ có lẫn lộn.

Ở đây, tôi xin dùng hạt cam để phân tích thì quý bạn dễ hiểu hơn. Muốn có quả cam để ăn thì trước hết ta phải gieo hạt cam (tức chủng tử cam) xuống đất thì nó mới thu hút được chất đất, chất nước, chất không khí và chất nóng, lạnh của Mặt Trời và Mặt Trăng. Nhờ thu hút được những chất đó mà nó mới được đâm chồi, mọc rễ. Rồi theo thời gian và nhờ sự chăm bón của ta mà nó được phát triển, nở hoa và kết trái.

Khi gieo trồng hạt giống A Mi Đà vào miếng đất Diệu tâm của ta cũng như vậy đó. Chúng ta phải phát tâm niệm Phật để thành Phật, thì chủng tử A Mi Đà của ta mới thu hút được thần lực và quang minh của Phật A Mi Đà và mười phương chư Phật. Nhờ thu hút được quang minh của chư Phật mà tâm Phật của ta mới được phát quang. Ngay giây phút tâm ta phát quang thì cũng là giây phút ta gieo được chủng tử A Mi Đà vào Diệu tâm của mình. Còn quả Phật A Mi Đà được thành tựu nhanh hay chậm, thì phải coi ta có tu niệm tinh tấn hay không?

Kính thưa quý bạn! Trồng cam và trồng chủng tử A Mi Đà có cùng một đạo lý. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là hạt cam mà ta đang gieo trồng và chăm bón hằng ngày đó thì nó có hình tướng, nên sự phát triển của cây cam ta thấy được rõ ràng. Còn hạt giống Phật A Mi Đà mà ta đang gieo trồng vào miếng đất Diệu tâm thì nó không có hình tướng. Tuy không có hình tướng, nhưng sự phát triển của nó thì tâm ta có thể cảm nhận được rất là rõ ràng 100% và sự cảm nhận đó chính là cái thấy của tâm Phật sáng suốt của ta. Cái thấy của tâm Phật sáng suốt đó chính là sự thành tựu của chủng tử A Mi Đà. Chỉ cần ta tiếp tục tu niệm ngày đêm thì quả Phật A Mi Đà sẽ được hiện tiền. Khi chúng ta giúp gieo chủng tử A Mi Đà Phật vào tâm của chúng sanh cũng như vậy đó. Chúng ta chỉ cần giúp họ phát tâm niệm được một câu Phật hiệu thì họ sẽ gieo được hạt giống A Mi Đà Phật vào Diệu tâm của họ. Tức là nói Diệu tâm của họ đã thâu nhiếp được thần lực và quang minh của Phật A Mi Đà và mười phương chư Phật. Một khi quang minh của chư Phật đã lọt vào tâm thức của họ, thì là vĩnh cửu bất hoại. Chỉ cần đợi đến khi hội đủ phước đức và nhân duyên thì họ sẽ tiếp xúc được với Phật pháp và tin sâu tu niệm để thành Phật A Mi Đà.