Khai Thị Số 86 – Thời nay “tội ngũ nghịch” cũng rất dễ phạm
28/05/2018
Khai Thị Số 84 – Thích ăn hải sản & những quả báo đau đớn
28/05/2018

Khai Thị Số 85 – Tín, Giải, Hành, Chứng