Khai Thị Số 67 – Phiền não Ma, tử Ma, Thiên Ma, Trung ấm Ma
04/06/2018
Khai Thị Số 65 – Vì sao phải khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người
04/06/2018

Khai Thị Số 66 – Ngũ dục lục trần thật đáng sợ