Khai Thị Số 63 – Mười năm nghe giảng kinh, đắc niệm Phật tam muội
04/06/2018
Khai Thị Số 61 – Thị dục & Ái dục đoạn Pháp thân huệ mạng của chúng ta
04/06/2018

Khai Thị Số 62 – Cư sĩ Lý Á Trị vãng sanh