Khai Thị Số 52- Không đúng thuốc thì có thể mất mạng
04/06/2018
Khai Thị Số 50 – Vì sao chúng ta niệm Phật mà vẫn còn phiền não quá nhiều?
04/06/2018

Khai Thị Số 51 – Ngoài tâm không Phật cũng không Ma