Khai Thị Số 23 – Thế nào là niệm Phật thành khối
04/06/2018
Khai Thị Số 21 – Chúng ta muốn vãng sanh thành Phật, không thể không tu mười thiện
04/06/2018

Khai Thị Số 22 – Sáu cõi luân hồi