CÁCH TU NIỆM PHẬT THẤT
23/01/2018
Ý NGHĨA Y KINH VÀ Y GIÁO
23/01/2018

HIỂU LẦM VỀ XÁ LỢI

(Bài này trích ra từ cuốn sách “ Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP” của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ).

Kính thưa quý bạn! Đa số chúng ta vẫn còn hiểu lầm về Xá lợi, nên tranh chấp với nhau không ngừng. Chúng ta tranh chấp là vì có bạn thì cho rằng: Người để lại Xá lợi là người được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Còn có bạn thì cho rằng: Người để lại Xá lợi chưa hẳn là được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Thật ra, hai ý nghĩ trên đều đúng cả, nhưng phải tùy vào người để lại Xá lợi đó là người tu Thiền hay tu Tịnh. Ở đây, chúng ta chỉ bàn đến sự khác nhau giữa Thiền và Tịnh thôi.

Nếu người tu Thiền để lại Xá lợi thì không được vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao? Là vì: Thứ nhất, vì người tu Thiền là tự lực; thứ hai, vì họ không nương vào thần lực và nguyện lực của Phật A Mi Đà; thứ ba, vì họ không có phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Mi Đà, nên họ không được vãng sanh về Cực Lạc, mà họ chỉ được sanh lên bốn cõi Thánh và Bồ tát, đó là: Sắc giới, Vô sắc giới, Phi phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Sau khi được sanh lên bốn cõi này rồi, thì họ phải tu hành tiếp tục cho đến khi nào thành Đẳng giác Bồ tát. (Khi thành Đẳng giác Bồ tát thì quý Ngài có thể tự tại ra vào mười phương cõi Phật, để cúng dường và nghe pháp). Sau khi thành Đẳng giác Bồ tát rồi, nếu quý Ngài muốn thành Phật, thì phải phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Mi Đà để thành tựu Phật quả.

Còn người tu Tịnh độ để lại Xá lợi là người chắc chắn sẽ được vãng sanh về Cực Lạc. Tại sao? Vì người tu Tịnh độ nhờ có tự lực và tha lực. Nghĩa là một bên nhờ vào sự tu niệm và phát nguyện của ta mà sanh ra được hoa sen ngàn cánh ở cõi Cực Lạc. Còn một bên là nhờ vào nguyện lực của Phật A Mi Đà tiếp dẫn, mà ta mới được vãng sanh thẳng về Cực Lạc của Phật A Mi Đà. Tại sao ở đây chúng tôi dám khẳng định người nào để lại Xá lợi thì chắc chắn sẽ được vãng sanh? Vì người để lại Xá lợi là những người niệm Phật đã được sâu dày. Cho dù phút lâm chung họ không may gặp phải chướng duyên, không được vãng sanh ngay khi tắt thở, nhưng sau khi chết họ sẽ dùng thân trung ấm của họ để niệm Phật tiếp tục, cho đến khi nào được Phật đến rước thì họ mới thôi. Vấn đề này chỉ có chư Phật và họ mới biết rõ thôi; còn chúng ta là phàm phu, sự thấy biết không được bao nhiêu thì đừng vội quyết đoán rằng họ không được vãng sanh.

Còn nói về sự kết tinh của Xá lợi, thì Xá lợi của người tu Thiền và tu Tịnh có chỗ khác nhau. Xá lợi của người tu Thiền được kết tinh là nhờ tu giới, định, huệ sâu dày qua nhiều kiếp mà có được, nên Xá lợi của họ rất là rắn chắc và có thần lực. Còn Xá lợi của người tu Tịnh độ thì được kết tinh bởi hai mặt lý và sự. , là nói trên sự kết tinh của hoa sen ngàn cánh. Hoa sen ngàn cánh mới là Xá lợi thật sự của người tu Tịnh độ, vì nó được kết tinh từ diệu giới, định, huệ thanh tịnh của ta. Còn sự, là nói trên sự kết tinh của xương tủy. Xương tủy Xá lợi là nhờ thâu nhiếp được Phật lực và Phật quang của Phật A Mi Đà và mười phương chư Phật, nên Xá lợi xương tủy của người tu Tịnh độ thường có nhiều màu sắc và có nhiều hình dạng vi diệu không thể nghĩ bàn.

Còn tại sao có một số Xá lợi của người tu Tịnh độ không được rắn chắc như Xá lợi của những bậc tu Thiền? Là vì Xá lợi của người tu Tịnh độ chỉ mới được thành tựu trong một đời này thôi, còn Xá lợi của những vị tu Thiền thì đã được kết tinh qua nhiều kiếp tu tập Thiền định. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta vội cho Xá lợi xương tủy của người tu Tịnh độ không phải là Xá lợi. Tuy có một số Xá lợi của người tu Tịnh độ không được rắn chắc, nhưng so với Xá lợi của người tu Thiền, thì Xá lợi của người tu Tịnh độ thù thắng hơn nhiều. Tại sao? Vì Xá lợi của người tu Tịnh độ được kết tinh từ hai mặt Diệu tánh định. Tức là nhờ Diệu tánh của ta và Diệu tánh của chư Phật kết tựu thành. Còn Xá lợi của người tu Thiền chỉ được kết tinh từ tự tánh định của mình mà thôi. Diệu tánh định thì cao hơn tự tánh định nhiều lắm. Nếu không, thì người tu Tịnh độ làm sao có thể sanh ra được hoa sen và báo thân Phật của mình ở Tây phương Cực Lạc.

Ở trên, chúng tôi phân tích tại sao có một số Xá lợi của những người tu Tịnh độ không được rắn chắc, là để cho quý bạn hiểu rõ thôi. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta vội cho rằng người tu Tịnh độ không ai có Xá lợi rắn chắc. Nếu chúng ta tu niệm được định sâu dày, thì sẽ có Xá lợi rắn chắc không thua gì những bậc tu Thiền. Tóm lại, người tu Tịnh độ có hai loại Xá lợi: Một, là Xá lợi hoa sen ngàn cánh được kết tinh từ diệu giới, định, huệ thanh tịnh của ta; hai, là Xá lợi xương tủy được kết tinh từ nơi thâu nhiếp được Phật quang của Phật A Mi Đà và mười phương chư Phật.

Kính thưa quý bạn! Không phải người nào để lại Xá lợi thì mới được vãng sanh, còn người không để lại Xá lợi thì không được vãng sanh. Thật ra không phải vậy, cho dù sự tu niệm của ta chưa được sâu dày để kết tinh thành Xá lợi, thì ta cũng được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Tại sao? Vì Xá lợi hoa sen của ta ở trên cõi Cực Lạc mới là phần chính, còn xương tủy Xá lợi chỉ là phần phụ. Chỉ có điều là phẩm vãng sanh của ta không được cao như những vị để lại Xá lợi mà thôi. 

Trong Kinh Phật nói: “Cho dù có những chúng sanh đã tạo ngũ nghịch thập ác, đến phút lâm chung biết ăn năn sám hối và thành tâm niệm Phật, thì trong vòng mười niệm cũng được Phật A Mi Đà và Thánh chúng đến nơi tiếp dẫn đưa về Cực Lạc”. Mới nghe qua thật là khó tin, nhưng đây là vạn lần chân thật. Tại sao? Vì ngay giây phút ta thành tâm sám hối niệm Phật, thì cũng là giây phút Diệu tâm của ta sanh ra được hoa sen ngàn cánh ở cõi Cực Lạc. Nhờ có hoa sen của ta mà Phật A Mi Đà mới đem đến để tiếp dẫn ta về. Một người làm ác cả đời, đến phút lâm chung biết niệm Phật sám hối, mà còn sanh ra được hoa sen để cho Phật mang đến tiếp dẫn. Còn chúng ta cả đời không làm gì ác chỉ biết niệm Phật ngày đêm, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có hoa sen để Phật mang đến tiếp dẫn. Xin quý bạn không nên nghi ngờ mà tự làm chướng ngại cho mình.

Lời khuyên

Nhiều năm qua có một số bạn hiểu lầm về vấn đề Xá lợi, nên buông lời phỉ báng cho rằng: “Xá lợi xương tủy của người tu Tịnh độ không phải là Xá lợi, mà chỉ là xương cốt sau khi thiêu đốt còn sót lại”. Ở đây, tôi không muốn tranh luận đúng hay sai, mà chỉ xin quý bạn hãy bỏ thêm thời gian, để đi nghiên cứu kỹ lại độ nóng của các lò thiêu và đi tìm hiểu thêm tro cốt của những người không tu niệm Phật, thì sẽ hiểu rõ chân tướng.

Mong rằng sau khi hiểu rõ, quý bạn sẽ phát tâm niệm Phật để sám hối. Còn nếu quý bạn vẫn còn cố chấp, thì cho dù bao nhiêu cái địa ngục cũng không chứa hết nghiệp tội của quý bạn đâu. Tại sao? Vì những vị mà quý bạn đang phỉ báng đó, đều là chư Phật và Bồ tát hiện đang ở cõi Cực Lạc đấy. Đó là chưa nói đến tội của quý bạn đang hại chúng sanh mất đi tín tâm với Phật A Mi Đà và pháp môn Tịnh độ.

Còn nếu quý bạn cho rằng Xá lợi nào mà dùng búa đập bể thì không phải là Xá lợi, vậy thì bạn nên suy nghĩ lại. Bởi vì, bạn nên biết rằng Xá lợi có nhiều loại non, già và có đa hình đa dạng khác nhau. Cũng như vàng thì có nhiều loại vàng cao, thấp (non, già) khác nhau. Nhưng dù vàng cao hay thấp, thì chúng cũng được người đời công nhận chúng là vàng, có phải vậy không? Tại sao? Vì thể chất của chúng vốn là vàng, chỉ có khác ở chỗ chất lượng cao, thấp mà thôi.

Cũng như chúng ta dùng đậu nành để làm ra nhiều loại đậu hủ mềm, cứng khác nhau. Tuy đậu hủ có nhiều loại mềm, cứng khác nhau, nhưng chúng cũng được người đời công nhận chúng là đậu hủ có phải vậy không? Tại sao? Vì thể chất của chúng vốn làm từ đậu nành mà ra. Chúng chỉ khác ở chỗ độ mềm, cứng mà thôi. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta vội phủ nhận vàng thấp không phải là vàng, hoặc đậu hủ non không phải là đậu hủ. Nếu quý bạn phủ nhận được vàng thấp không phải là vàng và phủ nhận được đậu hủ non không phải là đậu hủ, thì sự phủ nhận về Xá lợi của quý bạn mới được đứng vững. Còn nếu ngược lại thì không đứng vững. Không những là không đứng vững, mà còn hại mình mang tội phỉ báng chư Phật và Bồ tát.

Còn nếu quý bạn cho rằng những người để lại xương cốt có nhiều màu sắc, đều là những người vì trước khi chết bị bệnh ung thư và chữa bệnh bằng hóa chất, thì sau khi chết, xương cốt của họ mới có nhiều màu sắc như vậy. Nếu thật sự như vậy, thì xin quý bạn hãy trả lời cho chúng tôi hiểu những thắc mắc ở dưới đây:

  1. Nếu bạn cho rằng những hóa chất trị bệnh ung thư sẽ làm cho xương cốt có nhiều màu sắc sau khi thiêu đốt. Vậy thì tại sao từ xưa đến nay, có vô số người được vãng sanh không bị bệnh ung thư, mà họ vẫn để lại rất nhiều Xá lợi có nhiều màu sắc và có nhiều hình dạng vi diệu khác nhau? Vậy thì quý bạn phải giải thích sao đây?
  2. Nếu có Tăng, Ni hay phật tử nào đó tu niệm Phật cả đời không may tới cuối đời họ bị bệnh ung thư và trị liệu bằng hóa chất, vậy thì Xá lợi mà họ kết tinh được cả đời đó, không phải là Xá lợi ư? Bạn nói như vậy không cảm thấy rằng mình quá đáng ư? Bạn nên biết rằng những hóa chất trị bệnh ung thư cũng làm cho xương cốt của chúng ta bị đổi màu, nhưng chỉ một phần nào thôi, không phải là tất cả. Xin quý bạn chớ vơ đũa cả nắm.
  3. Nếu quý bạn cho rằng những loại Xá lợi có đủ màu sắc và đập bể được thì không phải là Xá lợi. Nếu không phải là Xá lợi, vậy thì tại sao có những loại Xá lợi biết biến đổi màu sắc và biết biến đổi hình dạng khác nhau? Thậm chí, có những trường hợp cùng một nhóm người đến xem Xá lợi nhưng mỗi người đều thấy được màu sắc và hình dạng của Xá lợi biến đổi khác nhau và sự cảm ứng cũng khác nhau. Vậy thì quý bạn phải giải thích sao đây?

Kính thưa quý bạn! Những vật thể thuộc về tâm linh, thì thường có sự biến hóa và cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cũng vì chúng có sự biến hóa và cảm ứng vi diệu không thể nghĩ bàn, nên những nhà khoa học từ xưa đến nay không thể giải thích được. Nếu có giải thích chăng, thì họ chỉ giải thích một cách mù mờ không căn cứ. Tại sao? Vì họ cũng chỉ là phàm phu si mê, điên đảo.

Nếu nói về Xá lợi thì có nhiều hình thể, màu sắc và độ non, già khác nhau không thể tính đếm. Nhưng chung quy chỉ có hai loại Xá lợi non và già làm căn bản: Non thì ta gọi là xương tủy Xá lợi, còn già thì ta gọi là ngọc Xá lợi. Ý nghĩa ngọc ở đây, không phải chỉ gọi riêng cho những viên Xá lợi có hình dạng tròn như viên ngọc, mà ý nghĩa ngọc ở đây là nói chung cho tất cả loại Xá lợi rắn chắc như ngọc, búa đập không bể.

Kính thưa quý bạn! Trước kia lúc chưa chứng đạo, tôi cũng thường phán xét nhiều sự việc theo suy nghĩ si mê của mình. Nhưng sau khi được chứng đạo, tôi thấy được chân tướng của vạn vật muôn loài biến hóa đa hình, đa dạng không thể nghĩ bàn. Nhất là về mặt tâm linh, thì chúng biến hóa còn vi diệu và thần tốc hơn vạn lần so với những sự biến hóa của vạn vật muôn loài. Tóm lại, những sự biến hóa của vạn pháp và tâm linh, phàm phu như chúng ta không thể nào mà suy nghĩ hay bàn luận được.

Tôi xin nói thật cho quý bạn biết rằng: Sau khi được chứng đạo tôi rất là xấu hổ và sám hối rất nhiều với chư Phật về những hành vi và tội lỗi của tôi đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Ở đây, tôi xin khuyên quý bạn một điều, đó là: Không nên vội phủ nhận hay phỉ báng bất cứ một điều gì thuộc về tâm linh. Tại sao? Vì chúng ta chưa phải là Phật. Nếu phải lựa chọn thì tôi xin khuyên quý bạn một điều, đó là: “Thà tin còn hơn là không”. Tại sao? Vì nếu bây giờ chúng ta có tin vào một sự việc tâm linh nào đó, mà sau này hiểu ra sự việc đó không có thật, thì ta cũng không bị rơi vào tội phỉ báng chư Phật và hại chúng sanh. Còn nếu bây giờ ta không tin mà vội đi phỉ báng khắp nơi, sau này khi hiểu ra sự việc đó là có thật, thì ta sẽ hối hận và không thể cứu vãn. Rốt cuộc, chỉ hại mình bị mang tội khẩu nghiệp mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên quý bạn tin mọi chuyện một cách mê tín không có trí tuệ. Thật ra không phải vậy, vì tin có chánh tín và mê tín. Nếu điều gì mà có hại cho người và hại cho mình như là lên đồng, lên bóng, hay là bùa ngải… thì ta không nên tin và cũng không nên khuyên người tin. Còn điều gì không có hại cho người và không có hại cho mình, thì ta không nên vội phỉ báng mà nên giữ im lặng để tìm hiểu. Nhất là những chuyện liên quan đến Phật, Trời, pháp giới và tâm linh thì ta phải hết sức thận trọng. Tại sao? Vì ta vẫn là phàm phu si mê, điên đảo. Nếu là điên đảo thì không nên tin vào sự suy đoán của mình. Còn nếu quý bạn thích phán đoán như vậy thì hãy lo tu cho thành Phật trước đi vì khi thành Phật rồi thì quý bạn tha hồ mà phán đoán