PHẬT A MI ĐÀ LÀ AI?
23/01/2018
Sám Hối Niệm A Mi đà Phật – Niệm Nhanh
30/01/2018

AI LÀ PHẬT A MI ĐÀ?

(Bài này trích ra từ cuốn sách “ Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP & HỘ PHÁP của Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ”).

Kính thưa quý bạn! Chúng ta xưa nay xem danh hiệu Phật A Mi Đà là danh tên của một vị Phật ở cõi Tây phương Cực Lạc, hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Sau đây, chúng tôi xin mời quý bạn tìm hiểu vào danh hiệu A Mi Đà Phật để xem có liên quan gì đến chúng ta hay không?

Phật, nghĩa là giác. Giác, nghĩa là trí tuệ sáng suốt sẵn có của tất cả chúng sanh mọi loài ở trong vũ trụ này. Bất luận bạn thuộc đạo hay tôn giáo nào; bất luận bạn thuộc chủng tộc nào; bất luận bạn là Phật, Trời, Người, Thần, Súc sanh hay Ngạ quỷ thì tất cả chúng ta đều có cùng Phật trí sáng suốt giống nhau không khác. Không phải chúng ta thuộc đạo Phật thì mới có Phật trí sáng suốt, còn những người thuộc đạo hay tôn giáo khác thì không có Phật trí sáng suốt.

Tuy loài người ở trên Trái Đất này có nhiều chủng tộc và tôn giáo khác nhau, nhưng Phật trí sáng suốt của chúng ta thì không khác nhau. Tuy chúng ta đều có Phật trí sáng suốt nhưng chúng ta không biết dùng, ngược lại còn xa lánh Phật trí sáng suốt của mình, nên mới bị trôi lăn trong sáu ngã luân hồi, không thể thoát ly.

A Mi Đà: Là danh tên tánh đức sẵn có của tất cả chúng sanh mọi loài ở trong vũ trụ này. Còn danh tên mà chúng ta đang có, chỉ là giả tạm do người đời đặt ra để tiện việc phân biệt anh A hay anh B mà thôi. A Mi Đà là thể tánh Giác, Chánh, Tịnh sẵn có ở trong tâm của tất cả chúng sanh. Giác, là trí tuệ sáng suốt; Chánh, là thấy, nghe, nghĩ, hành động và lời nói đúng; Tịnh, là thanh tịnh, tịch diệt. Tóm lại, danh hiệu A Mi Đà chính là danh hiệu tánh đức sẵn có vĩnh cửu của ta. Còn danh tên hiện tại chỉ tạm gọi trong một đời, sau khi chết mọi thứ đều trở thành cát bụi, thân ta cũng vậy.

Chúng ta si mê thật là đáng thương, xưa nay cứ ôm cái danh tên giả tạm mà cho là thật, vì tưởng là thật nên chúng ta tranh chấp hơn thua và hãm hại lẫn nhau không ngừng. Thậm chí, vì cái danh tên giả tạm này mà bị rơi vào tù tội, khi chết còn bị đọa vào ba đường ác. Còn A Mi Đà là danh tên tánh đức sẵn có của mình mà không hề hay biết, vậy thử hỏi chúng ta có đáng thương không?

Tuy chúng ta ai cũng có sẵn Phật tánh A Mi Đà, nhưng chưa phải là Phật A Mi Đà. Tại sao? Vì chúng ta chưa chịu trở về để làm Phật A Mi Đà. Muốn làm Phật A Mi Đà, thì ta phải tu niệm tự tánh A Mi Đà của mình từ bây giờ, cho tới phút lâm chung thì sẽ được vãng sanh thành Phật. (Vãng sanh về cõi Phật là đồng nghĩa với thành Phật). Tóm lại, A Mi Đà Phật là danh tên của đức Phật A Mi Đà đang ngự ở cõi Tây phương Cực Lạc và cũng là danh tên tánh đức của mười phương chư Phật. Đồng thời, A Mi Đà Phật cũng là danh tên tánh đức của tất cả chúng sanh mọi loài ở trong vũ trụ này (tức bao gồm luôn ta).

Qua sự phân tích ở trên cho thấy, chúng ta cũng có sẵn Phật tánh A Mi Đà, chẳng qua ta không chịu trở về để làm Phật A Mi Đà đó thôi. Xin quý bạn hãy mau thức tỉnh, vì không có gì đáng thương hơn việc tự ta ruồng bỏ trí tuệ sáng suốt của mình.