Thông báo
05/10/2017
1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
20/10/2017

Chung tay góp sức

Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ. Hiện tại, chúng tôi đã ngưng chương trình cho thỉnh Kinh sách, vì nhu cầu người đọc sách ngày nay không còn nhiều. Tuy nhiên quý bạn có thể tải sách bản điện tử (ebook) để đọc hoặc gởi cho mọi người cùng đọc tại đây. Hoặc quý bạn cũng có thể nghe sách nói tại đây.

Tuy chúng tôi đã ngưng ấn tống Kinh sách, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện PHẬT SỰ & TỪ THIỆN để làm. Nếu quý bạn cảm thấy việc làm của chúng tôi có lợi ích cho chúng sanh thì xin chung tay góp sức, để cùng làm lợi ích cho chúng sanh.

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT