Ngẫu Ích Ðại Sư Pháp Ngữ
11/01/2018
Trích tuyển lời khai thị của Đại Sư Hành Sách
11/01/2018

Tịnh Độ Cảnh Ngữ (1/4)