Lời khuyên dạy của tổ sư để lại cho người niệm Phật đời sau
11/01/2018
Tịnh Độ Cảnh Ngữ (1/4)
11/01/2018

Ngẫu Ích Ðại Sư Pháp Ngữ