Tịnh Độ Cảnh Ngữ (1/4)
11/01/2018
Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn
11/01/2018

Trích tuyển lời khai thị của Đại Sư Hành Sách