Kinh A Di Đà Yếu Giải (1/8)
11/01/2018
Ngẫu Ích Ðại Sư Pháp Ngữ
11/01/2018

Lời khuyên dạy của tổ sư để lại cho người niệm Phật đời sau