Kinh niệm Phật Ba La Mật
29/11/2017
Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ
01/12/2017

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ – Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Quý bạn có thể đọc sách trực tiếp tại web (nhấp vào bìa Kinh)

Hoặc Down Kinh tại đây