19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIỆM TẠI UNESCO (LIÊN HIỆP QUỐC)

19/08/2019

Niệm Phật Kinh Hành – Tam Thời Hệ Niệm

19/08/2019

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên

19/08/2019

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm 2015 – Chùa Hồng Liên

19/08/2019

Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm – Chùa Kim Tiên

19/08/2019

Chùa Bà Đa Tam Thời Hệ Niệm 2018 – Part 2

19/08/2019

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Chùa Kim Tiên AG

19/08/2019

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ

19/08/2019

Tam Thời Hệ Niệm Chùa Cao Linh năm 2018

19/08/2019

Đại Lễ Kỳ Siêu Tam Thời Hệ Niệm Chùa Giác Sanh

19/08/2019

Tam Thời Hệ Niệm – Thích Trung Đạo

19/08/2019

Lễ Dâng Đăng & Lễ Mộc Dục Thập Điện Diêm Vương

19/08/2019

Pháp Thoại Khai Pháp Pháp Hội Quan Âm TTHN

19/08/2019

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên – Thời thứ 2

19/08/2019

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm- Tại Chùa Cao Phúc

19/08/2019

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Hải Phòng 2018

19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIÊM 2017 . Chùa Bà Tấm HÀ NỘI

19/08/2019

Pháp Hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm Hà Nam 2018

19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIỆM CHÙA PHƯỚC SƠN ( THỜI ĐỆ NHẤT )

19/08/2019

2012 Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự, Part 1- PS Ngộ Đạo

19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIÊM 2017 . Chùa Bà Tấm HÀ NỘI

19/08/2019

Pháp Pháp Hội Trung Phong TTHN tại Chùa Khai Nguyên

19/08/2019

05 ĐỆ NHẤT THỜI (TAM THỜI HỆ NIÊM CHÙA DUY TRUNG Tháng 1 2018)

19/08/2019

TAM THỜI HỆ NIỆM 2014 TAI CHÙA LONG AN