29/03/2021

Kiếp Trầm Luân – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

20/03/2021

Lời Vàng Của Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

20/03/2021

Ghen Ghét – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
03/03/2021

Nhạc – BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/10/2020

Nhạc – Tán Thán Cõi Cực Lạc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

28/10/2020

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

28/10/2020

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
11/10/2020

Thương về Khúc ruột Miền Trung – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29
10/10/2020

Xin ghi ơn những anh hùng áo trắng – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

10/10/2020

Nhạc niệm Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
08/10/2020

Về Nhà Đi Con – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
07/10/2020

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 2/2

07/10/2020

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 1/2

10/09/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
26/08/2020

Trở về với Cha – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
26/08/2020

Ai tu nấy đắc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
06/08/2020

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
01/12/2017

Bạn có hay chăng? – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

01/12/2017

Quét rác ra khỏi tâm- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

01/12/2017

Danh lợi mà chi – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

01/12/2017

Đừng lo khen chê – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

01/12/2017

Cổ nhạc: 26 Thi phẩm Pháp âm – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ