03/06/2023

Tán thán Đức Phật A Di Đà và Cõi Nước Tây Phương Cực Lạc

29/03/2021

Kiếp Trầm Luân – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Lời Vàng Của Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Ghen Ghét – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc – BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc – Tán Thán Cõi Cực Lạc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Xin ghi ơn những anh hùng áo trắng – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc niệm Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Thương về Khúc ruột Miền Trung – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29
29/03/2021

Về Nhà Đi Con – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 2/2

29/03/2021

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 1/2

29/03/2021

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Trở về với Cha – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Ai tu nấy đắc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
07/10/2020

Ani Choying Drolma

20/09/2020

Phương Mỹ Chi – Thích Ca Mâu Ni Phật

17/09/2020

Nhạc Thư Giãn Du Dương

07/09/2020

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ

01/08/2020

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

01/08/2020

NHẠC THIỀN TỊNH TÂM