29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc niệm Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
06/08/2019

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật bản mới

22/06/2019

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

22/06/2019

Niệm A Mi Đà Phật Chùa Long Vân – Long Thành, Đồng Nai

27/07/2018

Nhạc niệm Phật

09/07/2018

Nhạc niệm “A Di Đà Phật”

04/06/2018

A MI ĐÀ PHẬT kinh hành chậm

01/05/2018

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

01/05/2018

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

27/03/2018

Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

25/02/2018

Nhạc Niệm Om Mani Padme Hum

31/01/2018

Nhạc Niệm Phật

30/01/2018

Niệm Phật Kinh Hành

30/01/2018

Niệm Phật – Chùa Tản Viên (MP3 – Ngồi niệm)

30/01/2018

A Mi Đà Phật – Niệm Nhanh

30/01/2018

Nhạc Đi Kinh Hành Niệm A Mi Đà Phật

30/01/2018

Sám Hối Niệm A Mi đà Phật – Niệm Nhanh

22/01/2018

Nhạc niệm Phật

22/01/2018

Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

22/01/2018

Nhạc niệm A Di Đà Phật

22/01/2018

Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

16/12/2017

Nam Mô A Mi Đà Phật