30/05/2018

Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc

30/05/2018

Lão Bồ Tát đứng tự tại vãng sanh 01/05/2017

10/12/2017

Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (2015)

10/12/2017

Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh

10/12/2017

Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Lưu Ly 2/2

10/12/2017

Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Lưu Ly 1/2

10/12/2017

Bé Hoa Minh vãng sanh cực lạc lưu xá lợi

10/12/2017

Con gái vãng sanh cứu được cha đã mất 40 năm

10/12/2017

Sư bà Như Phụng đứng vãng sanh

10/12/2017

Đồng Văn Kiểm Vãng Sanh

10/12/2017

Kheo Ni Thích Pháp Giác Vãng Sanh

10/12/2017

Cư sĩ Lý Khánh Hòa Vãng Sanh cuốn – đĩa 2

10/12/2017

Cư sĩ Lý Khánh Hòa Vãng Sanh cuốn – đĩa 1

10/12/2017

Lễ Trà Tỳ Đạo Chứng Pháp Sư

10/12/2017

Niệm Phật Vãng Sanh và Cách Trợ Niệm

10/12/2017

Cụ Bà Lại Thị Mảnh vãng sanh

10/12/2017

Cụ Trịnh Kim Tuấn vãng sanh