Nổi khổ Như Lai
02/11/2017
Hoằng dương Đạo Pháp
02/11/2017

Lòng từ bi của Phật