Dịch Covid mang lại lợi ích gì cho nhân loại
08/07/2021
118. Phát tiền lì xì Tết 2022
20/03/2022

Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ Vãng Sanh

Ngày 21/08/2021 (nhằm ngày 14/7/Tân Sửu), Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã an nhiên tự tại vãng sanh về Tây phương Cực lạc quốc, để lại ấn chứng xá lợi là một sự thành tựu bất khả tư nghì… Nhờ thiện căn phước đức nhân duyên đã tích lũy tu hành nhiều đời, kiếp này phúc duyên thù thắng Cư sĩ đã thành tựu được nhất tâm tam muội. Với tâm nguyện độ sanh, Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã phát khởi lòng từ bi rộng lớn, hơn 20 năm viết sách, làm từ thiện và Phật sự, khuyến tấn hành giả tín tâm niệm Phật thành Phật. Trong đời này, Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ đã nguyện lấy sự thành tựu tu hành để chứng minh cho Phật Pháp. Nay thọ mạng và hạnh nguyện đã viên mãn, Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ được Phật tiếp dẫn về nơi cảnh giới Phật.