100 Bài Kệ Niệm Phật (1/4)
11/01/2018
Bài Kệ Niệm Phật – Triệt Ngộ Ðại Sư
11/01/2018

Khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ Đã phát đại tâm phải tu đại hạnh