Triệt Ngộ Đại sư – Mộng Đông Thiền Sư Di Tập
11/01/2018
A Di Đà Phật Thế Kỷ 19
11/01/2018

Cuộc Đời và Tư Tưởng Niệm Phật Của Đại Sư Huệ Viễn