Nick Vujicic chào Việt Nam – 23/05/2013
10/12/2017
Buổi nói chuyện của Nick với các em HS tiều học trường Pottvile
10/12/2017

Nick Vujicic chào Việt Nam – 25/05/2013