Tây Phương Cực Lạc Quốc
21/12/2017
Nhụ Mộ Cố Hương – Hòa Thượng Diệu Liên
21/12/2017

Nhân Phật Nhất Thể – Hòa Thượng Diệu Liên