28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (1/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (2/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (3/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (4/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (5/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (6/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (7/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (8/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (9/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (10/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (11/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (12/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (13/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (14/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (15/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (16/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (17/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (18/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (19/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (20/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật

28/12/2017

Kinh A Di Ðà Sớ Sao (21/21) – Liên Trì Đại Sư soạn thuật